Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

dreamsneverdie
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viapozakontrola pozakontrola
dreamsneverdie
Czuję, że przepaść między nami powiększa się coraz bardziej. Wkrótce nie zdołamy już się dosięgnąć.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
dreamsneverdie
8229 f1c4 500
dreamsneverdie
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
dreamsneverdie
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaSkydelan Skydelan
dreamsneverdie
1723 2286 500

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
dreamsneverdie
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
dreamsneverdie
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
dreamsneverdie
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viarzzkropka rzzkropka
dreamsneverdie
5253 fd3a 500

February 08 2019

dreamsneverdie
5647 3319 500
Reposted fromsoftboi softboi
dreamsneverdie
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viawerczi werczi
9014 0394
dreamsneverdie
0654 844f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawerczi werczi
dreamsneverdie
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja vialaparisienne laparisienne
dreamsneverdie
5908 3e1b
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
dreamsneverdie
Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki. 
— 12 prawo Murphy'ego
Reposted fromlovvie lovvie viakotfica kotfica
dreamsneverdie
4743 0cd9 500
Reposted fromsoftboi softboi viakotfica kotfica
4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawerczi werczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl